"Ε Λ Λ Η Ν Ο - Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Ν Ο Σ - Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ " Α Θ Η Ν Α Σ
  Γ.Γ.Κ.Α.
 
 
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   ΑΘΗΝΑ 10 / 9 /2008
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                         Αρ.Πρωτ.   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 
Ταχ.Δ/νση Αγίου Κων/νου 8 - 10241 - ΑΘΗΝΑ                                Δ56                   ΑΡ. : 82
Πληροφορίες :Μ. ΑΦΕΝΔΡΑ
Αρ.τηλ. 2106756317                                                                ΠΡΟΣ:
Αρ.ΦΑΞ 2106744824                                                              Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
 
Γραφεία Χαλκοκονδύλη 17-ΑΘΗΝΑ
Email:dasika@ika.gr
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του κειμένου της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της.
 
Σας κοινοποιούμε το κείμενο του Νόμου 3677/2008 ( ΦΕΚ 140 / τ.α΄ / 11.07.2008 ) με το οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία Κοινωνικής Ασφαλείας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας καθώς και ο Διοικητικός Κανονισμός για την εφαρμογή της.
Η έναρξη ισχύος της Συμφωνίας ορίζεται την 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008.
 
Οι κυριότερες ρυθμίσεις της Συμφωνίας είναι οι ακόλουθες:
 
1.ΥΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΆΡΘΡΟ 2
 
Η Συμφωνία καλύπτει μόνο τη σύνταξη γήρατος και εφαρμόζεται :
 
·              στη γενική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτει τους μισθωτούς και τους εξομοιούμενους με αυτούς ,
·              στη νομοθεσία των ειδικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες των μισθωτών,
·              στη νομοθεσία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων και
 
στη νομοθεσία που αφορά τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ .
 
Η Συμφωνία (εκτός του άρθρου 5) δεν εφαρμόζεται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων και των ναυτικών.
 
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΆΡΘΡΟ 3
 
Η Συμφωνία εφαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο
Α. είναι ή ήταν κάτοικος Αυστραλίας και
Β. υπάγεται ή είχε υπαχθεί στη Νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 ) καθώς και στα πρόσωπα ,που έλκουν δικαίωμα με βάση τη νομοθεσία του κάθε συμβαλλόμενου κράτους.
 
 
3. ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΆΡΘΡΟ 4
 
Η Συμφωνία εξασφαλίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, που αναφέρονται στο Άρθρο 3 ,με τους υπηκόους του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους ,σε ότι αφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ,που προβλέπονται από την Νομοθεσία του.
Αυτό σημαίνει ότι ένας Αυστραλός υπήκοος, ο οποίος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει τις ίδιες ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα με τον Έλληνα υπήκοο ασφαλισμένο μας.
 
4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΆΡΘΡΑ 6-8
Κατοχυρώνεται η αρχή της εδαφικότητας και της απαγόρευσης της διπλής ασφάλισης με συνέπεια ο εργαζόμενος υπάγεται μόνο στη νομοθεσία του κράτους ,όπου απασχολείται.
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ για τους μισθωτούς προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ.2 , παρ.4 και παρ.6.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ως άνω παραγράφους:
 
α) Ο εργαζόμενος που έχει σταλεί από την Κυβέρνηση του ενός συμβαλλόμενου κράτους, είτε πριν είτε μετά την έναρξη της Συμφωνίας, για να εργασθεί στο άλλο κράτος, εξακολουθεί να υπάγεται στην νομοθεσία του πρώτου κράτους.
 
β) Ο εργαζόμενος, που εστάλη από τον εργοδότη του, ο οποίος έχει την έδρα του στο ένα συμβαλλόμενο κράτος , για να εργασθεί, για λογαριασμό του ίδιου εργοδότη ή σε συναφή επιχείρηση του (π.χ του ιδίου ομίλου), στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, ανεξάρτητα αν αυτό συνέβη πριν ή μετά την έναρξη της Συμφωνίας, εξακολουθεί να ασφαλίζεται στο πρώτο συμβαλλόμενο κράτος για διάστημα έως 4 (τεσσάρων ) ετών από την ημερομηνία αποστολής του.
 
γ) Τέλος, στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται η γενική διάταξη εξαίρεσης μετά από συμφωνία των αρμοδίων αρχών.
Η διαδικασία για τη βεβαίωση της συνέχισης της ασφάλισης στο ένα κράτος (προκειμένου να εξαιρεθεί από το άλλο κράτος) θα γίνεται με βάση έγγραφο της εφορίας της Αυστραλίας ή του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ελληνικού ταμείου και πάντα δια μέσου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.
 
5. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 
5.1 Εφαρμογή της Συμφωνίας από Ελληνικής πλευράς - Άρθρο 13  
 
Χορήγηση αυτοτελούς παροχής σε κάθε περίπτωση που το δικαίωμα στην Ελλάδα θεμελιώνεται με μόνο τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης.
 
Αν το δικαίωμα για σύνταξη γήρατος στην Ελλάδα δεν θεμελιώνεται αυτοτελώς, τότε συνυπολογίζονται οι περίοδοι διαμονής που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την Αυστραλιανή Νομοθεσία (εφόσον δεν συμπίπτουν με τις περιόδους ασφάλισης στην Ελλάδα ) και χορηγείται τμηματική παροχή.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της Συμφωνίας είναι η συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης στην Ελλάδα να είναι τουλάχιστον τριακόσιες (300) ημέρες.
Ο χρόνος διαμονής της Αυστραλίας που θα συνυπολογίζεται με τις ελληνικές περιόδους ασφάλισης θα προκύπτει πάντα και αποκλειστικά από το έντυπο συνδέσμου «ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ΕΛΛΑΔΑ ΑUS/GR1».
Για τους σκοπούς του Άρθρου αυτού:
Α) Ένας (1) μήνας διαμονής στην Αυστραλία ισοδυναμεί με είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα και
Β) Ένα (1) έτος διαμονής στην Αυστραλία ισοδυναμεί με τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα.
Με το δεδομένο ότι η συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στη σύνταξη γήρατος , σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου, η σύνταξη γήρατος θα μεταβιβάζεται στους δικαιοδόχους μόνον αν πληρούνται οι αυτοτελείς προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου.
Ο χρόνος διαμονής της Αυστραλίας δεν συνυπολογίζεται για τις χρονικές προϋποθέσεις των 10500,11.100 και 3500 ημερών ασφάλισης .
 
5.2 Εφαρμογή της Συμφωνίας από Αυστραλιανής πλευράς
 
5.2.1. Χαρακτηριστικά της σύνταξης γήρατος Αυστραλίας
 
Προϋποθέσεις της αυστραλιανής νομοθεσίας :
 
Για να έχει κάποιος δικαίωμα αίτησης για σύνταξη γήρατος Αυστραλίας θα πρέπει:
 
1. να είναι κάτοικος Αυστραλίας και να βρίσκεται εντός Αυστραλίας, δηλαδή να θεωρείται κάτοικος που διαμένει στην Αυστραλία και επιπλέον
 
2. να συγκεντρώνει δέκα (10) έτη «απαιτούμενης αυστραλιανής διαμονής».
 
Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 της Συμφωνίας, προβλέπεται ο τρόπος συμπλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων ,ειδικά, για τα άτομα τα οποία διέμειναν λιγότερο από 10 χρόνια στην Αυστραλία και επέστρεψαν στην Ελλάδα.
 
Πιο συγκεκριμένα:
α) αν ένα πρόσωπο δεν συμπληρώνει την προϋπόθεση διαμονής στην Αυστραλία κατά την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη, τότε αρκεί που το πρόσωπο αυτό κατοικούσε στο παρελθόν στην Αυστραλία και την στιγμή της υποβολής της αίτησης κατοικεί στην Ελλάδα και 
β) αν δεν συμπληρώνει τα απαιτούμενα 10 έτη διαμονής στην Αυστραλία, αυτά συμπληρώνονται με συνυπολογισμό και του ελληνικού χρόνου ασφάλισης.
Προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη από την Αυστραλία λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι διαμονής που πραγματοποίησε κάποιος στην Αυστραλία με ελάχιστο χρόνο το ένα (1) έτος διαμονής.
 
5.2.2. Υπολογισμός της Αυστραλιανής σύνταξης γήρατος :
 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συμφωνίας, κατά τον υπολογισμό της αυστραλιανής σύνταξης, εφαρμόζεται αποκλειστικά η νομοθεσία της Αυστραλίας με κύριο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όλα τα εισοδήματα του αιτούντα ή και του/της συζύγου (συντρόφου) παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ποσού της αυστραλιανής σύνταξης.
 
Ως εισόδημα θεωρούνται και οι ελληνικές συντάξεις, εκτός από το ΕΚΑΣ και άλλες παροχές που δεν χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες ορίζονται συγκεκριμένα στην παράγραφο 5 του άρθρου 12. Για το λόγο αυτό, θα διαπιστώσετε ότι απαιτούνται εξαιρετικά λεπτομερείς αναλύσεις των εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων και έχουν διαμορφωθεί, για το σκοπό αυτό, πολυσέλιδα έντυπα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι ίδιοι.
Επίσης για να εξαχθεί το πλήρες ποσό της σύνταξης Αυστραλίας, πρέπει ο αιτών να έχει συμπληρώσει 25 έτη διαμονής στην Αυστραλία. Αν έχει μικρότερη διαμονή, τότε εξάγεται μια σχετική αναλογία .
 
Ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα έχουν οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου, οι οποίες καθορίζουν το στόχο της Συμφωνίας και το γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής της και οι οποίες προβλέπουν τα εξής:
 
Στην περίπτωση πρώην κατοίκων της Αυστραλίας που επέστρεψαν στην Ελλάδα πριν να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία και δικαιούνται σύνταξη από την Αυστραλία μόνο κατ΄ εφαρμογή της Συμφωνίας, η σύνταξη αυτή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Αυστραλίας και θα επιμερίζεται βάσει κλάσματος με αριθμητή το χρόνο Αυστραλίας και παρανομαστή 44 (έτη)
 
Στην περίπτωση πρώην κατοίκων της Αυστραλίας που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας και οι οποίοι θα δικαιωθούν σύνταξης μόνο κατ εφαρμογή της Συμφωνίας, το ποσό το οποίο θα προκύπτει μετά τον συνυπολογισμό θα επιμερίζεται βάσει ενός παρονομαστή 25 (έτη).
 
5.2.3. Εφαρμογή του άρθρου 16 της Συμφωνίας και 8 του Διοικητικού Κανονισμού.- Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης
 
Οι συντάξεις της Αυστραλίας συνίστανται από ένα ενιαίο ποσό (για ένα άτομο ή για ένα ζεύγος ) και το ύψος της σύνταξης καθορίζεται , όπως προαναφέραμε, από τον έλεγχο των εισοδημάτων αρχικά ( συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής σύνταξης , πλην ΕΚΑΣ ) και των περιουσιακών στοιχείων κατά δεύτερο λόγο.
Σε κάθε περίπτωση που θα υποβάλλει κάποιος αίτηση για σύνταξη από την Αυστραλία, θα πρέπει να γνωστοποιεί στον Αυστραλιανό Φορέα την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, με δική του ευθύνη, και αυτό θα έχει ως γενικότερη συνέπεια την ενδεχόμενη μείωση της Αυστραλιανής σύνταξης και μάλιστα αναδρομικά.
Στην πράξη και με την έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας, θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις , οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 16 της Συμφωνίας, παράγραφος 2.
Για παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση όπου ένας δικαιούχος σύνταξης γήρατος Αυστραλίας και κάτοικος Αυστραλίας, υποβάλλει μια αίτηση προς τον Αυστραλιανό Φορέα για σύνταξη γήρατος από Ελλάδα .
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο Αυστραλιανός Φορέας θα μας ζητήσει, με τη συμπλήρωση της σχετικής ένδειξης του εντύπου σύνδεσης «ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ΕΛΛΑΔΑ ΑUS/GR1», να παρακρατήσουμε τα ποσά των αναδρομικών συντάξεων της ελληνικής σύνταξης.
Κι αυτό διότι μέχρι να λάβει την απόφαση μας και το έντυπο σύνδεσης «GR/AUS2 ΕΛΛΑΔΑ/ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ» με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της ένδειξης , θα συνεχίσει να πληρώνει το πλήρες ποσό της σύνταξης του.
Με τη γνωστοποίηση όλων των ποσών της ελληνικής σύνταξης, ο Αυστραλιανός Φορέας είναι πιθανόν να προβεί σε μείωση της αυστραλιανής σύνταξης, και μάλιστα αναδρομικά, από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της ελληνικής σύνταξης, με βάση τα νέα εισοδηματικά δεδομένα που θα δημιουργήσει η εφαρμογή της Συμφωνίας και η χορήγηση ελληνικής σύνταξης.
 
 
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΗΜΕΙΑ:
 
  • Οι αναδρομικές συντάξεις μας θα παρακρατούνται μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος του αυστραλιανού φορέα, το οποίο θα δηλώνεται στο έντυπο «ΑUS/GR1» (συνήθως θα συνοδεύει την αρχική αίτηση) και ποτέ αυτεπάγγελτα από τα Υποκαταστήματα, ούτε μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής μας απόφασης, αν ζητηθεί μεταγενέστερα.
 
Κατά τη γνωστή ασφαλιστική πρακτική, τα αναδρομικά ποσά που θα παρακρατούνται θα αντιστοιχούν στην περίοδο από την ημερομηνία αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης και θα εκκαθαρίζονται μόλις η Αυστραλιανή υπηρεσία μας γνωστοποιήσει το ποσό της αξίωσης της.
 
 
  • Το ως άνω άρθρο εφαρμόζεται και από ελληνικής πλευράς και όπου το Υποκατάστημα έχει κάνει υπερπληρωμή ποσών σύνταξης μπορεί να ζητήσει την παρακράτηση των αναδρομικών της Αυστραλιανής σύνταξης συμπληρώνοντας την ένδειξη 5D του εντύπου «GR/AUS2».
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 
6.1 Οργανισμοί Σύνδεσης
 
Για την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ορίζονται:
 
Α) Σε σχέση με την Αυστραλία:
 
1. οι Διεθνείς Υπηρεσίες του CENTRELINK
 
2. σε ότι αφορά το Μέρος 2 της Συμφωνίας (διατάξεις σχετικές με την εφαρμοστέα Νομοθεσία), η Εφορία της Αυστραλίας.
 
 
Β) Σε σχέση με την Ελλάδα:
 
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση σύμφωνα και με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 2 παρ.β΄ της Συμφωνίας
 
2. ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), για τα πρόσωπα που υπάγονται στον ΟΓΑ.
 
6.2 Έντυπα σύνδεσης
Τα δύο Κράτη συμφώνησαν τα παρακάτω επίσημα έντυπα :
 
1. GR/AUS 1 Έντυπο αίτησης για ελληνική σύνταξη γήρατος
 
2. GR/AUS 2 Έντυπο σύνδεσης (θα στέλνεται από τους ελληνικούς
φορείς )
 
3. AUS/140-GR(2) Έντυπο αίτησης για αυστραλιανή σύνταξη γήρατος
 
4. AUS/GR 1 Έντυπο σύνδεσης (θα στέλνεται από το CENTRELINK)
 
Ειδικότερα, τα έντυπα σύνδεσης σχεδιάστηκαν με όλες τις πιθανές ερωτήσεις και πληροφορίες ,που απαιτούν οι νομοθεσίες των δύο κρατών, για το λόγο αυτό επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση ,που απαιτείται αλληλογραφία με τον αυστραλιανό φορέα.
 
Λειτουργούν όχι μόνο για την κοινοποίηση των προσωπικών και οικογενειακών στοιχείων του ασφαλισμένου, τον χρόνο ασφάλισης και τα ποσά της σύνταξης ,αλλά έχουν ,επίσης, το ρόλο της διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, με τον τύπο της υποβολής ερωτήματος και αναζήτησης πληροφοριών στο αντίστοιχο τμήμα του εντύπου σύνδεσης του ενός κράτους και της γνωστοποίησης των πληροφοριών στο αντίστοιχο τμήμα του εντύπου σύνδεσης του άλλου κράτους. 
Για την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής απαιτείται μια ευρύτερη Διοικητική συνεργασία, δεδομένου ότι η έκδοση της Αυστραλιανής σύνταξης απαιτεί πολλές, λεπτομερείς και έγκυρες πληροφορίες.
Τα δύο αντισυμβαλλόμενα κράτη έχουν επιπλέον συνομολογήσει , για το σκοπό αυτό, τα εξής συμπληρωματικά έντυπα
 
  • AUS140-GR(1)---ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
 
Το έντυπο αυτό παρέχει πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή σύνταξη, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντα Αυστραλιανής σύνταξης (αφορά κυρίως τον αιτούντα).
 
  • AUS140-GR(2)--- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / CHECKLIST
 
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται και επικυρώνεται από τα Περιφερειακά Υποκ/ματα που παραλαμβάνουν την αίτηση και όλα τα στοιχεία και έντυπα του συνταξιοδοτικού φακέλου.
 
  • ΜΟDIA---ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τον αιτούντα και τον/την σύζυγο (σύντροφο).
 
  • AUS193---ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Το έντυπο αυτό θα δίδεται στα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για ελληνική σύνταξη και δεν έχουν τις προϋποθέσεις για ελληνική σύνταξη γήρατος .
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΆΡΘΡΑ 5-6 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
 
7.1 Αιτήσεις για αυστραλιανή σύνταξη που υποβάλλονται στην Ελλάδα
 
Όλα τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ και τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία θα προμηθευτούν, σύντομα, τα έντυπα αίτησης για αυστραλιανή σύνταξη, τα έντυπα συνδέσμου «GR/AUS 2» καθώς και τον οδηγό με Σημειώσεις για την υποβολή για αυστραλιανή σύνταξη γήρατος «AUS140-GR» (ερωτηματολόγιο), ο οποίος περιλαμβάνει το έντυπο «Εισόδημα και Περιουσιακά στοιχεία» και τον «Πίνακα ελέγχου/CHECKLIST».
 
Ο ενδιαφερόμενος, που ζητά σύνταξη από Αυστραλία θα απευθυνθεί στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα υποβάλλει σχετική αίτηση στο Εθνικό Έντυπο Αίτησης ΣΙ, και στη συνέχεια θα δοθεί στον αιτούντα αντίγραφο του πρωτοκόλλου κατάθεσης , προκειμένου να το αποστείλει άμεσα , όπως απαιτείται, στον Φορέα της Αυστραλίας CENTRELINK.
 
Ταυτόχρονα θα χορηγούνται στον αιτούντα το έντυπο Αίτησης για αυστραλιανή σύνταξη, το έντυπο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» και το έντυπο «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ».
 
 
Ο ενδιαφερόμενος αφού συμπληρώσει τα ανωτέρω έντυπα, θα παρουσιαστεί ,εκ νέου ,στο Υποκ/μα και θα τα υποβάλλει μαζί με τα απαιτούμενα ,επιπλέον, δικαιολογητικά.
Το Τμήμα Απονομών Σύνταξης του αρμόδιου Περ/κού Υποκ/ματος, θα παραλάβει όλα τα αναφερόμενα σχετικά έντυπα και δικαιολογητικά και
 
Α) Αφού ελέγξει την ορθότητα των προσωπικών και οικογενειακών στοιχείων, θα επικυρώσει το έντυπο αίτησης.
 
Β) Θα συμπληρώσει το έντυπο συνδέσμου σε όλες τις ενδείξεις του, με όλα τα στοιχεία που ζητούνται, όσον αφορά τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 (εάν υπάρχει σύζυγος), και με όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Υποκ/μα στην παράγραφο 5 και με τις πληροφορίες που αιτούνται από τον Αυστραλιανό Φορέα στην ένδειξη 6.
 
Γ) Θα ελέγξει και θα επικυρώσει τον «Πίνακα ελέγχου/CHECKLIST».
 
Δ) Θα στείλει όλο τον φάκελο στην Υπηρεσία μας ,προκειμένου να διαβιβαστεί στον Αυστραλιανό Φορέα το συντομότερο δυνατόν . Επίσης θα επισυνάψει όπου απαιτείται ,επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων δικαιολογητικών.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 της Συμφωνίας και το Τμήμα 6 παρ.γ΄ του Διοικητικού Κανονισμού, η αίτηση πρέπει να παραληφθεί από τον Αυστραλιανό Φορέα το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή της.
 
Για να προλάβουμε την αποστολή της αίτησης μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και επειδή, πολλές φορές ,καθυστερεί η συγκέντρωση του ελληνικού χρόνου ασφάλισης, σας συμβουλεύουμε να στέλνετε την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά και το έντυπο σύνδεσης ,έστω και χωρίς τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης.
Το έντυπο σύνδεσης θα σταλεί ,εκ νέου ,μόλις εξακριβωθεί ο ελληνικός χρόνος ασφάλισης . 
7.2 Αιτήσεις για ελληνική παροχή βάσει της Συμφωνίας που υποβάλλονται στην Ελλάδα.
 
Αν ο αιτών δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για την χορήγηση σύνταξης γήρατος από Ελλάδα αυτοτελώς , τότε το αρμόδιο Περ/κό Υποκμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμπληρώνει το έντυπο σύνδεσης GR/AUS 2 ,το οποίο αποστέλλει στο CENTRELINK, δια μέσου της Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων και μαζί το έντυπο AUS193 <<ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ>>,το οποίο έχει συμπληρώσει και καταθέσει ο αιτών ,προκειμένου να διευκολύνει το CENTRELINK στην διαπίστωση του χρόνου διαμονής στην Αυστραλία.
 
Με το έντυπο σύνδεσης GR/AUS 2 θα ζητηθούν οι περίοδοι διαμονής ,σύμφωνα με την Αυστραλιανή Νομοθεσία και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται ,προκειμένου να εκδοθεί η ελληνική σύνταξη.
 
Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις ,που ζητηθεί ταυτόχρονα ελληνική και αυστραλιανή σύνταξη γήρατος, θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες ,που προαναφέραμε στα σημεία 7.1 και 7.2 της εγκυκλίου και οι οποίες είναι γενικά γνωστές στα τμήματα απονομής σύναξης από την εμπειρία τους στο διακρατικό δίκαιο.
 
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.
 
Λόγω του ότι, όπως αναφέρουμε ανωτέρω, το ποσό της αυστραλιανής σύνταξης του συνταξιούχου εξαρτάται από τις περιόδους διαμονής και κυρίως από τα εισοδήματα του, ο αρμόδιος Αυστραλιανός Φορέας θα επικοινωνήσει με όλους τους συνταξιούχους του ,που διαμένουν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εάν έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε κάποιο Ελληνικό ασφαλιστικό Ταμείο ή όχι , και θα τους κατευθύνει να επικοινωνήσουν με το ΙΚΑ ,προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για ελληνική σύνταξη γήρατος .
 
Επειδή αναμένεται να υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων και προς αποφυγή περιττών διαδικασιών ,( όπως έκδοση απορριπτικών αποφάσεων) ,στις περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα Υποκ/τα και δηλώνουν ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει ουδέποτε χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα, τους συμβουλεύετε να επικοινωνήσουν απευθείας με τον αρμόδιο Αυστραλιανό Φορέα -CENTRELINK-
στο τηλέφωνο 0080061126209 /απευθείας γραμμή, χωρίς χρέωση.
 
9 ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ .
 
Σε πολλές περιπτώσεις τα άτομα που έζησαν και εργάστηκαν στην Αυστραλία έχουν εξαγοράσει τον χρόνο διαμονής Αυστραλίας, με βάση το άρθρο 5 του Ν1469/84 ,προκειμένου να θεμελιώσουν τις χρονικές προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας για σύνταξη γήρατος και είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.
Με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας θα προκύψει ότι ο χρόνος ,ο οποίος αναγνωρίστηκε με την καταβολή των εισφορών ,προκειμένου να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας, ο ίδιος χρόνος είναι έγκυρος με βάση την Συμφωνία και θα τεθεί θέμα για την διπλή αξιοποίηση αυτού του χρόνου ,δοθέντος ότι θα συμπίπτει με το χρόνο διαμονής της Αυστραλίας ,που θα μας γνωστοποιηθεί με το έντυπο AUS/GR 1 .
 
Αυτό θα συμβεί , όπως προβλέπουμε , και για όσους έχουν εξαγοράσει και λάβει ελληνική σύνταξη αλλά και για όσους υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση.
Υπενθυμίζουμε το προεδρικό διάταγμα 68/2000 ,με το οποίο η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβλέπει την διπλή αξιοποίηση του χρόνου αυτού στον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης ,γεγονός που αποβλέπει στην χορήγηση μεγαλύτερου ποσού σύνταξης.
Το προεδρικό διάταγμα σας κοινοποιήθηκε με το γενικό μας έγγραφο Δ61/21-7-2000 και στο άρθρο 1 περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης τόσο για το θεωρητικό ποσό όσο και για την τμηματική παροχή.
 
10.ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 14 της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου ,η οποία ορίζει την ημερομηνία έναρξης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτή ,η αίτηση για σύνταξη στο ένα κράτος θεωρείται και ως αίτηση για σύνταξη στο άλλο κράτος ,εφόσον ο αιτών έχει ρητά δηλώσει ότι έχει υπαχθεί και στο σύστημα συνταξιοδότησης του άλλου κράτους και φυσικά η αίτηση θα στέλνεται εντός προθεσμίας 12 μηνών ,όπως προαναφέραμε.
Κατά την διάρκεια των συνομιλιών για την σύναψη του κειμένου του Διοικητικού Κανονισμού της Συμφωνίας διευκρινίστηκε στα πρακτικά των συνομιλιών ,η ευρύτερη έννοια αυτής της διάταξης, η οποία σημαίνει τα ακόλουθα :
 
Αν ένα πρόσωπο με την αίτηση του για ελληνική σύνταξη δηλώνει διαμονή στην Αυστραλία ,πλην όμως δεν υποβάλλει αίτηση για αντίστοιχη αυστραλιανή σύνταξη ,το πράξει όμως μεταγενέστερα και όχι αργότερα από την λήξη 12 μηνών από την υποβολή της αίτησης για ελληνική σύνταξη , τότε η Αυστραλιανή σύνταξη θα χορηγηθεί από την ίδια ημερομηνία ,που θα χορηγηθεί η ελληνική.
Η ίδια διάταξη ισχύει και για τις περιπτώσεις αίτησης για ελληνική σύνταξη που θα υποβληθεί στο CENTRELINK
 
Για το λόγο αυτό έχει ορισθεί ειδική ένδειξη στα έντυπα σύνδεσης την οποία πρέπει να συμπληρώνετε εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση.
 
11.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 
Σας κάνουμε γνωστό ότι τα έντυπα σύνδεσης :
 
GR/AUS1
AUS/140-GR2
AUS/GR 1
και τα συμπληρωματικά έντυπα
AUS140-GR(1) (Σημειώσεις για υποβολή αίτησης για αυστραλιανή σύνταξη )
AUS140-GR(2) (Πίνακας ελέγχου)
MODIA
AUS193,
θα εκδοθούν από το CENTRELINK και θα σταλούν στα Περ/κά Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία από το Τμήμα Αποθήκης της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 
Το έντυπο σύνδεσης GR/AUS 2 ,το οποίο θα στέλνεται από τους Ελληνικούς Φορείς
σας διαβιβάζεται με το συνημμένο CD, στο οποίο έχει καταχωρηθεί με ηλεκτρονική μορφή.
Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους υπαλλήλους να συμπληρώνουν το έντυπο αυτό ηλεκτρονικά , προκειμένου να είναι δυνατή η ανάγνωση του ηλεκτρονικά και από το CENTRELINK και με λατινικά στοιχεία.
 
 
Σε όλα τα Περ/κά Υπ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
θα διανεμηθεί ένα CD με τα έντυπα της Συμφωνίας
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 
Η Προ'ι'σταμένη του Τμήματος                                                          ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραμματειακής Υποστήριξης και
Διοικητικής Μέριμνας
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
 
  Today, there have been 2 visitors (14 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=